Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2018

bedezylawiecznie
bedezylawiecznie
4073 624a 420
Reposted fromtfu tfu viaover-land over-land

April 23 2018

bedezylawiecznie

April 22 2018

bedezylawiecznie
1263 1fc5 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
bedezylawiecznie
3223 8526 420
Reposted fromcalifornia-love california-love vianikotyna nikotyna
7129 ad1f 420
Reposted fromruthieful ruthieful vianikotyna nikotyna
bedezylawiecznie
Mój humor waha się między “dajcie mi kurwa wszyscy spokój” a “błagam bądźcie”.
— stale
bedezylawiecznie
8625 5499 420
Reposted fromrol rol viaoxygenium oxygenium
bedezylawiecznie
To najbardziej samotna rzecz na świecie, czekanie, aż ktoś was znajdzie.
— Patti Smith
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoxygenium oxygenium

April 20 2018

bedezylawiecznie
Ja się czuję bardzo bezpiecznie, jak jestem sam. Najwięcej. Bardzo mi jest dobrze ze sobą samemu. Ja od razu powiem temu, który mnie odkryje, żeby się na mnie nie gniewał, jak sobie będę odchodził trochę co jakiś czas.
— Edward Stachura - Opowiadania
Reposted fromintotheblack intotheblack viascorpix scorpix
6375 6747 420

April 19 2018

bedezylawiecznie
3613 75f0 420
Reposted fromsarazation sarazation viascorpix scorpix
bedezylawiecznie
Reposted fromshakeme shakeme viascorpix scorpix
bedezylawiecznie
1571 aa51 420
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober vianikotyna nikotyna

April 16 2018

bedezylawiecznie
8814 fa8f 420
Ile razy czułeś, że do dna masz centymetry?
Reposted fromdivi divi viafreedomlover freedomlover
bedezylawiecznie
7129 3560 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreedomlover freedomlover

April 02 2018

bedezylawiecznie
8036 4d2e 420
bedezylawiecznie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl