Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

bedezylawiecznie
8369 62f1 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
bedezylawiecznie
8885 9a28 420
Reposted fromcalifornia-love california-love

March 23 2017

bedezylawiecznie
Ludzie boją się zmian. A ja się właśnie boję, że nic się nie zmieni...
— nie chcę żeby tak już było zawsze.
Reposted fromdepresja depresja viascorpix scorpix
bedezylawiecznie

March 22 2017

bedezylawiecznie
6756 d018 420
bedezylawiecznie
6521 7a67 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viamaliwa maliwa
bedezylawiecznie
6276 3fef 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
bedezylawiecznie
7559 ea9d 420
Reposted fromcalifornia-love california-love

March 21 2017

bedezylawiecznie
Przyjdzie  taki czas że przestaniesz pokonywać oceany dla ludzi którzy dla Ciebie nie przeskoczą nawet kałuży
Reposted fromLaColie LaColie vialady-fraser lady-fraser
bedezylawiecznie
Nie ma nic głupszego i bardziej upadlającego niż walka o czyjąś miłość
— Marek Hłasko

March 19 2017

bedezylawiecznie
5787 edd4 420
Reposted fromnyaako nyaako viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
5240 831a 420

88beauties:

More beauties here

Reposted fromstrzepy strzepy viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
bedezylawiecznie
bedezylawiecznie
9762 5d82 420

March 15 2017

7709 1dec 420

joscribbles:

you know?

Reposted fromrodery rodery viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
bedezylawiecznie
2417 4abd 420
Reposted fromcalifornia-love california-love

March 14 2017

bedezylawiecznie
bedezylawiecznie
6795 9cf1 420
bedezylawiecznie
0393 51f9 420
Reposted fromdelain delain vialady-fraser lady-fraser
bedezylawiecznie
4603 1525 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl