Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

bedezylawiecznie
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaover-land over-land

June 24 2017

A nocą będziemy wędrować po sobie dłońmi i sprawdzać swoje granice.
— Piotr Adamczyk ‘Dom tęsknot’
(via polskie-zdania)
Reposted fromshitsuri shitsuri viadualistycznie dualistycznie
bedezylawiecznie
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viablackatlass blackatlass
bedezylawiecznie
7173 aad3 420

bunny–claws:

Credit: @mystique.vp

bedezylawiecznie
[...] Ale jeśli chodzi o pragnienia najbardziej cierpią ci, którzy nie wiedzą czego chcą.
— Grey's Anatomy
bedezylawiecznie
1537 b20a 420
Reposted fromoutline outline viacalifornia-love california-love

June 20 2017

bedezylawiecznie
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viadancingwithaghost dancingwithaghost
bedezylawiecznie

June 13 2017

bedezylawiecznie
0655 a9bc 420
bedezylawiecznie
9908 130d 420
Reposted fromfelicka felicka viawezuwia wezuwia

June 12 2017

9148 1fa2 420
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
5740 f79e 420

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

3065 2f14 420
Reposted fromtosiaa tosiaa
bedezylawiecznie
Play fullscreen
I want to
I want to be someone else or I'll explode

June 11 2017

8701 375a 420

goldoux:

caahfe:

caahfe

Have courage and be kind xx

Reposted fromtosiaa tosiaa
bedezylawiecznie

June 03 2017

6098 4e8f 420

atrueautumnday:

tag yourself i’m the third one

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl